REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.alselprint.pl, zwanego dalej ALSELPRINT.
 2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.alselprint.pl jest ALSEL Marcin Kozikowski z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 95, 60-313 Poznań, NIP: 779-222-06-07.
 3. Informacje zamieszczone na stronach sklepu www.alselprint.pl, w szczególności opisy, parametry użytkowe i dane techniczne oraz ceny produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 5. Zamówienia mogą być składane jedynie przez klientów posiadających konto w sklepie internetowym.
 6. Rejestracja w sklepie internetowym alselprint.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Klient zakładając konto w sklepie internetowym www.alselprint.pl wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.
 8. Informacje podane przez Klienta podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Produktów.
 9. Zamówienia w sklepie internetowym www.alselprint.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 10. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać jedynie:
  1. osoby prawne.
  2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań.
  3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Realizacja zamówień

Zawarcie umowy

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których parametry określa Klient podczas składania zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem ALSELPRINT należy: określić parametry, dobierając je spośród dostępnych dla danego produktu opcji; wypełnić formularz zamówienia, który dostępny jest po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie Sklepu Internetowego alselprint.pl; potwierdzić chęć zawarcia umowy klikając przycisk „zamów” co spowoduje wygenerowanie propozycji zawarcia umowy sprzedaży wraz z podsumowaniem zamówienia w formie wiadomości email, wysłanej na podany podczas rejestracji adres mailowy.
 3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków:
  1. Płatność za złożone zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym ALSELPRINT.
  2. Klient prześle wszystkie niezbędne pliki graficzne lub zaakceptuje drogą mailową projekt wykonany przez ALSELPRINT
 4. Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko i wyłącznie do momentu przesłania plików graficznych przez Klienta lub akceptacji przez Klienta projektu wykonanego przez ALSELPRINT. Wniosek o anulowanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie drogą mailową.
 5. Zamówienia nieopłacone, do których nie przesłano plików graficznych, będą automatycznie usuwane z konta Klienta po upływie 14 dni od momentu ich złożenia.
 6. Zwrot płatności za anulowane zamówienia nastąpi najdalej w ciągu 14 dni roboczych od momentu przyjęcia i zaakceptowania przez ALSELPRINT rezygnacji Klienta z realizacji zlecenia.
 7. Produkty wykonywane przez ALSELPRINT są wytwarzane według wytycznych Klienta. Po przystąpieniu do realizacji zamówienia nie ma możliwości rezygnacji, zwrotu lub wymiany zamówionych produktów.
 8. ALSELPRINT zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
 9. ALSELPRINT zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  2. braku możliwości kontaktu z Klientem, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  3. nie przyjęcia przez ALSELPRINT zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku przesłanym przez Klienta, które nie zostało następnie poprawione i odesłane przez Klienta.
  4. Projektów, których treści są niezgodnych z prawem lub naruszają normy obyczajowe.

Pliki graficzne

 1. Klient zobowiązany jest do przesłania plików graficznych zgodnych z zasadami przygotowania do druku, zawartych na stronie alselprint.pl, lub materiałów niezbędnych do wykonania projektu graficznego.
 2. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
 3. Dostępnych jest kilka opcji przesłania plików w zależności od wyboru Klienta i wielkości pliku. Sposoby przesyłania plików zamieszczone są na stronie alselprint.pl
 4. ALSELPRINT nie dokonuje żadnych zmian w pliku Klienta.
 5. W razie konieczności naniesienia zmian ALSELPRINT przesyła Klientowi drogą elektroniczną odpowiednie wytyczne. Klient jest zobowiązany do naniesienia zmian w projekcie i przesłania poprawionych plików. Istnieje możliwość zaakceptowania przez Klienta pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją ALSELPRINT. W takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Klienta niezgodności ze specyfikacją, może nie zostać uwzględniona.

Akceptacja

 1. Pliki przesłane przez klienta, które spełniają wytyczne przygotowania do druku, są akceptowane automatycznie.
 2. Projekt graficzny wykonany dla Klienta przez ALSELPRINT wymaga mailowej akceptacji przez Klienta.
 3. Akceptacja pliku odrzuconego z powodu uwag drukarni i nie poprawionego przez klienta musi zostać potwierdzona drogą elektroniczną.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w akceptacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.

Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich wymienionych na stronie www.alselprint.pl i świadczona jest zgodnie z warunkami świadczenia usług określonymi przez te firmy.
 2. Produkty zamówione za pośrednictwem ALSELPRINT dostarczane są w pod jeden adres na terenie Polski.
 3. Dostawa za granicę lub pod więcej niż jeden adres na terenie Polski wiąże się z dodatkową opłatą.
 4. Produkty są dostarczane na adres podany w formularzu zamówienia. W przypadku błędu w dostawie, wynikającego z nieprawidłowo wypełnionego formularza, koszt ponownej wysyłki ponosi Klient.
 5. W przypadku niedoręczenia Produktu z powodów zależnych od Klienta i konieczności jego ponownego wysłania przez ALSELPRINT, Klient może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
 6. ALSELPRINT wybiera sposób opakowania wysyłanego Produktu, uwzględniając jego specyfikę.
 7. ALSELPRINT zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Klient sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, które nastąpiły w trakcie dostawy, Klient powinien zażądać od dostarczyciela protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
 8. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu.

Projekt graficzny

 1. Klient może zlecić druk własnego projektu graficznego lub zlecić jego wykonanie ALSELPRINT.
 2. Projekt graficzny przesłany przez klienta musi być zgodny z zasadami przygotowania plików, zamieszczonych na stronie alselprint.pl
 3. Pliki Klienta są weryfikowane przez ALSELPRINT. W przypadku plików spełniających wymagania przygotowania do druku, akceptacja plików następuje automatycznie.
 4. Weryfikacja plików przez ALSELPRINT polega na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu pod względem technicznym (spady, marginesy, ilość stron). ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku projektów zaakceptowanych przez Klienta mimo przesłanych uwag.
 5. ALSELPRINT nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta.
 6. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp.
 7. Klient zostaje poinformowany drogą mailową o błędach w przygotowaniu plików graficznych w przeciągu 24h od ich przesłania.
 8. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z wytycznymi ALSELPRINT i przesłania poprawionych plików.
 9. Projekty graficzne wykonywane przez ALSELPRINT są płatne zgodnie z cennikiem podanym na stronie. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia produktu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykonany projekt graficzny.
 10. Klient zobowiązany jest do przesłania materiałów i wytycznych potrzebnych do wykonania projektu graficznego.
 11. Wizualizacja projektu zostaje przesłana do Klienta drogą elektroniczną w celu weryfikacji i akceptacji.
 12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia treści merytorycznych w projekcie.
 13. Klient ma prawo do nieograniczonej ilości poprawek. Wszystkie uwagi Klienta do projektu powinny być przesłane drogą elektroniczną.
 14. Klient akceptuje wybraną wersję projektu drogą mailową. Po akceptacji nie ma możliwości naniesienia zmian w projekcie.
 15. ALSELPRINT przystępuje do realizacji Zamówienia po akceptacji przesłanych plików lub po mailowej akceptacji projektu przez klienta.

Ceny, faktury, sposób płatności

 1. Ceny opublikowane w cenniku w sklepie internetowym www.alselprint.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Za każde zrealizowane zamówienie zostaje wystawiona faktura VAT, uwzględniająca podatek VAT w wysokości 23 %.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur papierowych po złożeniu wcześniej przez niego stosownego pisemnego oświadczenia.
 4. Klienci dokonują płatności poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez ALSELPRINT przed realizacją zamówienia.
 5. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto ALSELPRINT.
 6. Kalkulacje zamówień indywidualnych mają charakter orientacyjny i mogą ulec skorygowaniu po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i wzorami).
 7. Darmowa dostawa dotyczy wysyłki na terenie Polski na jeden adres podany w formularzu zamówienia. Wysyłka pod wiele adresów lub poza granicę Polski jest dodatkowo płatna.
 8. ALSELPRINT zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, udzielania Klientom dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym regulaminie promocji), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na cenę i realizację zamówienia złożonego przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków promocji i rabatów.
 9. Promocje w sklepie nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Formą płatności obowiązującą w sklepie jest przelew bankowy.
 11. W przypadku gdy Klient zawierając umowę zobowiązał się do zapłaty za zamówiony Produkt, brak zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja będzie automatycznie anulowana.

Terminy realizacji

 1. Terminy realizacji podane na stronie internetowej alselprint.pl są terminami orientacyjnymi. Około 97% realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów.
 2. Wszystkie terminy liczone są w dniach roboczych.
 3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po mailowej akceptacji plików przesłanych przez Klienta lub mailowej akceptacji projektu graficznego wykonanego przez ALSELPRINT oraz zaksięgowaniu płatności.
 4. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.
 5. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia, wynikającą z przyczyn niezależnych lub zdarzeń losowych, takich jak: braków w dostawach energii elektrycznej, przerwach w dostępie do sieci Internet, awarii maszyn itp.
 6. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, takich jak opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

Reklamacje

 1. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem formularza reklamacji, znajdującego się na stronie www.alselprint.pl.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu, Klient może przesyłać na adres biuro@alselprint.pl.
 3. Termin złożenia reklamacji upływa 7 dnia od dostarczenia Zamówienia.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w przeciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku ALSELPRINT powiadomi Klienta w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku niejednoznacznej reklamacji ALSELPRINT może zażądać dostarczenia dodatkowej dokumentacji, wyjaśnień czy części lub całości wydrukowanego nakładu. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia informacji w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji od ALSELPRINT. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez ALSELPRINT wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Klienta na koszt ALSELPRINT.
 7. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Klient może zostać obciążony kosztami, powstałymi po stronie ALSELPRINT z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki.
 8. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.
 9. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.
 10. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za: błędy w dostarczonych przez klienta materiałach, takich jak błędy merytoryczne, ortograficzne, literówki; dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie www.alselprint.pl, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym zaakceptowanie przez Klienta materiałów obarczonych błędami nie podlega reklamacji i podlega realizacji w zaakceptowanej przez Klienta formie.
 11. ALSELPRINT nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem, nieprawidłową interpretację efektów zastosowanych w programie Corel Draw itp.
 12. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich.
 13. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
 14. ALSELPRINT może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.) na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy.
 15. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w drukarni ALSELPRINT, w takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
 16. Parametry wydruku podlegające reklamacji:
  1. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
  2. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, z pęcherzami itp.
 17. Dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki działania maszyn produkcyjnych:a) cięcie arkusza na pojedyncze użytki – tolerancja przesunięcia do 0,5 mm;
  b) falcowanie lub bigowanie – tolerancja przesunięcia od wskazanego miejsca łamu/bigi 0,5 mm;
  c) perforacja – tolerancja przesunięcia od linii perforującej 1 mm;
  d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm;
  e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej;
  f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm;
  g) tłoczenie – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym;
  h) hotstamping - tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym.